Stadgar

Stadgar för Föreningen Sveriges Körledare giltiga fr.o.m. 2008-07-23

1. Föreningens namn, ändamål och verksamhet

1.1. Föreningens namn är Föreningen Sveriges Körledare (FSK).
1.2. FSK är en ideell förening var syfte är att verka i frågor gemensamma för Sveriges körledare.
1.3. Räkenskapsåret är kalenderår.

2. Medlemmar

2.1. Föreningens medlemmar utgörs av enskilda personer, organisationer eller företag samt
hedersmedlemmar.
2.2. Medlem betalar årligen av kongressen fastställd medlemsavgift.
2.3. Till hedersmedlem kan kallas person inom eller utom föreningen. Hedersmedlem utses av
styrelsen.
2.4. Hedersmedlemmar och styrelsens ledamöter erlägger ingen medlemsavgift.
2.5. Medlem kan, om allvarliga skäl föreligger, fråntas sitt medlemskap. Beslut om uteslutning av
medlem fattas av styrelsen.
2.6. Medlem som vill utträda ur föreningen, meddelar styrelsen detta och betalar medlemsavgift
för det innevarande året.

3. Kongress

3.1. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ.
3.2. Ordinarie kongress äger rum vartannat år under 1:a kvartalet.
3.3. Extra kongress kan sammankallas av revisorerna eller av styrelsen eller då minst 1/3 av
föreningens medlemmar därpå skriftligen yrkar för ett visst ärende. Vid extra kongress ska
utöver ärenden 3.8.1.-3.8.6 nedan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst
och vilka angivits i kallelsen till mötet.
3.4. Vid kongressen har varje medlem en röst. På kongressen fattas beslut med enkel majoritet.
Omröstning och val sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna begär sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.
3.5. Kallelse till ordinarie kongress utsänds till medlemmarna senast två månader före mötet.
3.6. För extra kongress utsänds kallelse senast en månad i förväg.
3.7. Medlem har rätt att lämna motioner till den ordinarie kongressen. Motion ska skriftligen
lämnas till föreningens styrelse senast två månader före mötet.
3.8. På kongressen ska följande ärenden behandlas:
3.8.1. Val av kongressordförande
3.8.2. Val av kongressekreterare
3.8.3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3.8.4. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
3.8.5. Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst
3.8.6. Fastställande av kongressens dagordning
3.8.7. Föredragning av
a) Verksamhetsberättelse
b) Bokslut
c) Revisionsberättelse
3.8.8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
3.8.9. Behandling av medlemsmotioner
3.8.10. Behandling av styrelsens propositioner
3.8.11. Stadgeenligt val av ledamöter i styrelsen enligt § 5
3.8.12. Val av två revisorer enligt § 5
3.8.13. Val av valberedning om minst tre ledamöter, varav en sammankallande enligt § 6
3.8.14. Behandling av verksamhetsplan för de två kommande verksamhetsåren
3.8.15. Fastställande av medlemsavgift
3.8.16. Behandling av budget för de två kommande verksamhetsåren

4. Möteshandlingar

4.1. Alla möteshandlingar skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast dagen före
kongressen.

5. Styrelse och förvaltning

5.1. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och
kassör som väljs var för sig samt ytterligare fyra ledamöter. Styrelsen utses för en period om
två år.
5.2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens
ledamöter så kräver. Protokollen från styrelsens möten ska tillställas revisorerna.
5.3. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.
5.4. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelseledamöter är närvarande.
5.5. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
5.6. Två revisorer utses av kongressen för en period om två år.
5.7. Revisorerna har att granska föreningens verksamhet och räkenskaper.
5.8. Revisorerna kan ej inneha någon styrelsepost i föreningen.

6. Valberedning

6.1. Valberedningen har att nominera styrelseledamöter, revisorer enligt §5 samt valberedning.
6.2. Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till kongressen.

7. Ändring av stadgarna

7.1. Ändring av dessa stadgar beslutas av kongressen.
7.2. Förslag till ändringar skall utsändas med kallelsen.

8. Upplösning av föreningen

8.1. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande kongresser varav den ena
skall vara ordinarie.